Na osnovu odluke o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije/javnog nadmetanja, broj 0103-708-16/19 od 11.09.2019. godine KJP "Sarajevo-šume" d.o.o objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije/javnog nadmetanja

1. Predmet prodaje je:

R. br. Inv. broj Naziv sredstva Godina proizv. Broj motora Broj šasije Radna zaprem. cm3 Snaga motora Kw Lokacija smještaja Početna cijena u KM sa PDV-om
Lot 1 1308 LADA NIVA         A84-J-604      2004 212137775136 XTA21213041754651 1690 59 Krug ŠU Hadžići 1.000,0
Lot 2 3244 LADA NIVA       O45-A-318        2007 212148548126 XTA21310070079801 1690 59 Krug ŠU Hadžići 1.200,0
Lot 3 3206 MUSSO TERETNO E45-K-203        2004 66292010049435 KPAVA2EDS4P359162 2874 88 Krug ŠU Hadžići 1.200,0
Lot 4 0006 VW T4 TRANSPORTER J13-K-217        1998 AJA028870 WV2ZZZ70ZWH131623 2370 55 Krug ŠU Hadžići 2.000,0
Lot 5 3211

BULDOZER  

TG 140 B

     1989 16427       Krug ŠU Hadžići 14.000,0
Lot 6   MOTORNE PILE I ČISTAČI ŠIKARA           Magacin Tarčin 1.500,0

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.09.2019. godine do 11:00 sati na protokol KJP "Sarajevo-šume" d.o.o Sarajevo

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172. Objava cijelog teksta  Javnog oglasa može se naći na Web stranici: www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči preduzeća.

 

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

 

Datum: 14.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim Preduzećima F BiH ( “Službene novine F BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 257. stav 1. tačka f. Zakona o privrednim društvima („ Službene novine F BiH“, broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 12. i člana 43. Statuta KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, člana 7. stav 1. tačka 12., i člana 37. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0102-1043-1/17 od 28.04.2017. godine, Odluke Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-2487-5/19 od 14.09.2019. godine i Odluke Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-2487-6/19 od 14.09.2019. godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na sjednici sazvanoj po hitnom postupku održanoj dana 14.09.2019.godine, donio je

O D L U K U

O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA ŠUMARSTVO KJP „SARAJEVO-ŠUME“ DOO SARAJEVO

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE

Na osnovu odluke o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja, broj:0103-708-16/19 od 11.09.2019 godine KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja

R. br. Inv. broj Naziv sredstva Godina proizv. Broj motora Broj šasije Radna zaprem. cm3 Snaga motora Kw Lokacija smještaja Početna cijena u KM sa PDV-om
Lot 1 1308 LADA NIVA         A84-J-604      2004 212137775136 XTA21213041754651 1690 59 Krug ŠU Hadžići 1.000,0
Lot 2 3244 LADA NIVA       O45-A-318        2007 212148548126 XTA21310070079801 1690 59 Krug ŠU Hadžići 1.200,0
Lot 3 3206 MUSSO TERETNO E45-K-203        2004 66292010049435 KPAVA2EDS4P359162 2874 88 Krug ŠU Hadžići 1.200,0
Lot 4 0006 VW T4 TRANSPORTER J13-K-217        1998 AJA028870 WV2ZZZ70ZWH131623 2370 55 Krug ŠU Hadžići 2.000,0
Lot 5 3211

BULDOZER  

TG 140 B

     1989 16427 Krug ŠU Hadžići 14.000,0
Lot 6 MOTORNE PILE I ČISTAČI ŠIKARA Magacin Tarčin 1.500,0

   

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.09.2019 godine do 11:00 sati na protokol KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172 Objava cijelog teksta Javnog oglasa može se naci na Web stranici: www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči preduzeća.

                

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA
                                                               

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.