Na osnovu odluke o javnoj prodaji rashodovanog sredstva putem licitacije / javnog nadmetanja, broj: 0103-876-3/18 od 11.04.2018. godine KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju rashodovanog sredstva putem licitacije / javnog nadmetanja

1. Predmet prodaje je:

Inventurni broj: 2670; Naziv sredstva: Vo Dragonja – žig broj 62; Količina: 1; Lokacija smještaja: Gajevi.

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.04.2018 godine do 12:00 sati na protokol KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172 Objava cijelog teksta Javnog oglasa može se naci na Web stranici: www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči preduzeća.

OVDJE POGLEDAJTE CIJELI TEKST OGLASA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.