Na osnovu člana 6. i 9. Zakona o javnim Preduzećima FBiH (,,Službene novine FBiH, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 234. stav 1. tačka k. i člana 247. stav 6., a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 94/15), člana 26. stav 1. tačka 5. i člana 32. stav 2. Statuta KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, Odluke Skupštine KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj 0101-2701-5/18 od 12.10.2018. godine, Skupština KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA

KJP ,,SARAJEVO-ŠUME” D.O.O. SARAJEVO

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.