Broj: 0101-1016-5/19                                                                                              

Datum: 25.04.2019. godine

Na osnovu člana 234., a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15), člana 26. Statuta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, člana 4., člana 33., člana 34. i člana 35. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-779-5/19 od 22.03.2019. godine, Skupština Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na 1 (prvoj) vanrednoj sjednici održanoj dana 25.04.2019. godine, donijela je

O D L U K U

o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo

 OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE O PONŠTENJU JAVNOG KONKURSA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.