Datum: 31.07.2019.g.

Na osnovu Člana 6. i 9. Zakona o javnim Preduzećima FBiH (“Službene novine FBiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 234. stav 1. tačka k. , a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 81/15), člana 26. stav 1. tačka 5. i člana 32. stav 2. Statuta KJP ,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine Odluke Skupštine KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1973-7/19 od 26.07.2019. godine, Skupština KJP “Sarajevo-šume’” d.o.o. Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP , SARAJEVO-ŠUME” DOO SARAJEVO

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.