Datum: 21.08.2019.g.

 

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim Preduzećima F BiH ( “Službene novine F BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 257. stav 1. tačka f. Zakona o privrednim društvima („ Službene novine F BiH“, broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 12. i člana 43. Statuta KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, člana 7. stav 1. tačka 12., i člana 37. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj:0102-1043-1/17 od 28.04.2017. godine, Odluke Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-2241-3/19 od 19.08.2019. godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na sjednici sazvanoj po hitnom postupku održanoj dana 19.08.2019.godine, donio je

O D L U K U
O IMENOVANJU DIREKTORA KJP „SARAJEVO-ŠUME“ DOO SARAJEVO

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE

Datum: 21.08.2019.g.

 

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim Preduzećima F BiH ( “Službene novine F BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 257. stav 1. tačka f. Zakona o privrednim društvima („ Službene novine F BiH“, broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 12. i člana 43. Statuta KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, člana 7. stav 1. tačka 12., i člana 37. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo,broj:0102-1043-1/17 od 28.04.2017. godine, Odluke Nadzornog odbora KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-2241-3/19 od 19.08.2019. godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na sjednici sazvanoj po hitnom postupku održanoj dana 19.08.2019.godine, donio je

O D L U K U
O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA OPŠTE POSLOVE
KJP „SARAJEVO-ŠUME“ DOO SARAJEVO

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE

Datum: 21.08.2019.g.

 

Na osnovu člana 8. i člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH",broj 8/05, 81/08 ,22/09 i 109/12), člana 257. stav 1. tačka f. i člana 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima („ Službene novine F BiH“, broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 12., člana 43. i člana 45. Statuta KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i Odluke o izmjeni Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj:0101-2048-8/19 od 10.08.2019. godine, Odluke Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Izvršnog direktora Oblasti za šumarstvoKJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-2241-7/19 od 19.08.2019. godine, Nadzorni odbor KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo raspisuje 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA ŠUMARSTVO
KJP „SARAJEVO-ŠUME” DOO SARAJEVO

 

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

Datum 21.08.2019.g.

 

Na osnovu člana 8. i člana 12.  Zakona o javnim Preduzećima F BiH ( “Službene novine F BiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 257. stav 1. tačka f.  i člana 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BiH“, broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 12., člana 43. i člana 45. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017.godine i Odluke o izmjeni Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj:0101-2048-8/19 od 10.08.2019. godine, člana 7. i člana 36. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-1043-1/17 od 28.04.2017. godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na sjednici sazvanoj po hitnom postupku održanoj dana 19.08.2019. godine, donio je

O D L U K U
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Izvršnog direktora Oblasti za šumarstvo
KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo 

 

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.