Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Slika

 

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo organizuje sastanak o Zakonu o šumama, stanju na tržištu i proizvodnji te reorganizaciji sektora šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Nezavidna situacija u kojoj se trenutno nalazi sektor šumarstva i drvne industrije iziskuje hitno djelovanje po pitanju aktualne problematike zbog koje preduzeće KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo uz podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo organizuje sastanak na Igmanu 23.05.2024. godine.

 

Povod za održavanje ove aktivnosti je između ostalog jedan od zaključaka sa sastanka direktora kantonalnih javnih preduzeća koje gospodare državnim šumama i drvoprerađivača  koji se održao na Kupresu u periodu 20-21.03.2024.godine.

Cilj sastanka je okupiti sve institucije, počevši sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ministrom g. Kemalom Hrnjićem i njegovim pomoćnicima koji se bave problematikom šumarstva, predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo, ministrima resornih ministarstava iz drugih Kantona, predstavnicima kantonalnih uprava za šumarstvo, predstavnicima Federalne šumarske inspekcije i kantonalnim šumarskim inspekcijama, predstavnicima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predstavnicima UŠIT-a, predstavnicima Privredne komore FBiH i KS kao i predstavnicima Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira.

Pored aktualne problematike šumarstva i svih izazova sa kojima se sektor šumarstva i drvne industrije susreće u Federaciji Bosne i Hercegovine na sutrašnjem sastanku se planira govoriti i o inovacijama u šumarstvu, uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija rada, proizvodnji biomase i njenoj upotrebi u budućnosti, te o mnogim drugim temama koje značajno utiču na sektor šumarstva i drvne industrije.

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo izražava veliko zadovoljstvo i zahvaljuje na interesovanju i prepoznavanju važnosti sastanka koji se održava sutra u Hotelu „Monti“ sa početkom u 10 sati jer su gotovo sve institucije i njihovi predstavnici potvrdili svoje prisustvo.

 

05.04.2024.


Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-1517-4/24 od 01.04.2024. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

  

JAVNI OGLAS
za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja
 
 
 1. Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti Trupci klase F, L, I, II, III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 12.04.2024. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

05.04.2024.


Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-1321-4/24 od 01.04.2024. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 
 1. Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti Trupci klase F, L, I, II, III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 12.04.2024. godine do 11:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Međunarodni dan šuma 21. mart

Slika
Međunarodni dan šuma ili Svjetski dan šuma obilježava se svake godine 21. marta. Ovaj je datum ustanovljen 1971 godine, kada se obilježavao kao Dan šuma, na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije, kako bi se istaknula važnost drveća i istaknule brojne dobrobiti šumske vegetacije.

Šume predstavljaju jedan od najsloženijih ekosistema na Zemlji i prirodni resurs od iznimne važnosti za čovjeka, ali i za cjelokupnu biološku raznolikost. Obnova šumskih ekosistema i jedan je od preduvjeta za očuvanje stabilnosti u okolišu. Šume su stabilizatori klime s velikim uticajem na stabilnost svih ekosistema, najviše utiču na pročišćavanje zraka od prašine, inih čestica i plinova koji ulaze u atmosferu, utiču na vodne resurse, kvalitetu tla, a zahvaljujući svojoj zaštitnoj ulozi, sprječavaju erozija, klizišta i šumovitost zemljišta. Šuma je stanište brojnih vrsta biljaka i životinja, čiji opstanak i razvoj u značajnoj mjeri ovisi o očuvanosti šume.


OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo se opredjelilo za usklađivanje svih aktivnosti gospodarenja šumskim resursima sa principima i kriterijima međunarodnog priznatog programa certificiranja "Forest Stewardship Counsil" (FSC).

Ovim putem obavještavamo svoje uposlenike, poslovne partnere, vladine i nevladine organizacije, opštine na području Kantona Sarajevo, lokalno stanovništvo, kao i ostale ustanove i institucije koje na bilo koji način imaju interes da se šumom gospodari u skladu sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja "Forest Stewardship Counsil" (FSC), da će se u periodu od 19.03.2024. do 21.03.2024. godine održati nadzorna posjeta kvaliteta gazdovanja Preduzeća od strane ovlaštene institucije "SGS" Slovakia spol.s r.o Slovačka, a s ciljem održanja FSC certifikata.

18.01.2024.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata broj: 0103-4561-5a/23 od 18.01.2024. godine putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2024. godini KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo objavljuje:


JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2024. godini


1. Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:

LOT 1. Tehničko drvo, klasa F, I, II, III (jela, smrča, crni i bijeli bor) na međustovarištu u količini od 54.581,00 m3
LOT 2. Dalekovodni stubovi četinara do 8 metara (jela/smrča) na međustovarištu u količini od 1.408,00 m3
LOT 3. Dalekovodni stubovi četinara preko 8 metara (jela/smrča) na međustovarištu u količini od 517,00 m3
LOT 4. Tehničko drvo lišćara, klasa L, I, II, III (bukva) na međustovarištu u količini od 19.044,00 m3
LOT 5. Ogrijevno drvo lišćara - tvrdi lišćari, klasa I (bukva/hrast) na međustovarištu u količini od 35.596,00 m3
LOT 6. Rudno drvo četinara na međustovarištu u kolićini od 6.118,00 m3
LOT 7. Celulozno drvo četinara na međistovarištu u količini od 11.773,00 m3
LOT 8. Ogrijevo drvo prostorno na međustovarištu u količini od 2.905,00 m3
LOT 9. Ogrijevno drvo gule međustovarište u količini od 280,00 m3

2. Rok za pondošenje ponuda: ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do 31.01.2024. godine do 11:00 sati na protokol KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Napomena: sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel.: 033/219-172. Objava cijelog teksta Javnog oglasa pored ove objave može se naći i na oglasnim pločama Preduzeća

29.12.2023.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-5013-4/23 od 29.12.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 10.01.2024. godine do 15:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba.

 

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 09.01.2024. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Autohtonim sortama šumskih voćkarica u lovištima KS poboljšan ambijentalni izgled naših šuma, prirodni uslovi staništa divljači te smanjena šteta lokalnom stanovništvu

 


Lijepi decembarski dani za kraj godine omogućili su nam maksimalno uživanje u ljepotama prirode. U sklopu projekta pod nazivom “Unošenje šumskih voćkarica u lovišta u Kantonu Sarajevo“ obezbjeđena je nabavka 10 000  certificiranih sadnica šumskih voćkarica, koje za cilj imaju poboljšanje ambijentalnog izgleda naših šuma kroz razne fenofaze, oplemenjivanje šumskih ekosistema, poboljšanje prirodnih uslova staništa divljači, smanjenje šteta na glavnim vrstama drveća, te smanjenje šteta lokalnom stanovništvu na usjevima, pčelinjacima, stoci i dr. 

U utorak 26. decembra unutar Posebnog lovišta “Bjelašnica – Igman“ na više predviđenih pogodnih lokacija, zasađene su sadnice autohtonih sorti šumskih voćkarica. Za sve je šumske voćkarice značajno da nose jestive plodove pa su zbog toga značajne za prehranu brojnih divljih životinja. Veliki doprinos ovoj akciji sadnje dali su uposlenici KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, uz finansijsku podršku resornog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Ostali sadni materijal je proslijeđen lovačkim društvima sa područja Kantona Sarajevo, koji će sa ovim visokovrijednim zavičajnim vrstama šumskim voćkaricama dodatno poboljšati stanje gazdovanja sa divljači unutar lovišta u Kantonu Sarajevo.

Lovačkim kućama je vraćen izvorni izgled i održana edukacija/prezentacija s ciljem trajnog očuvanja i zaštite divljači unutar staništa u planinskim kompleksima Igmana i BjelašniceProtekle sedmicu obilježio je niz lijepih događaja unutar našeg preduzeća. U utorak 20. decembra na lokalitetima Ravna Vala i Zoranjske vode izvršen je obilazak radova na obnovljenim lovačkim kućama i visokim čekama unutar Posebnog lovišta “Bjelašnica – Igman“. Lovačkim kućama je vraćen izvorni izgled,  s ciljem trajnog konzerviranja višedecenijske kulture i baštine lovstva u Bosni i Hercegovini.

Istog dana po projektu za izvođenje pod nazivom “Šumsko uzgojni i  zaštitni rezervati  u ŠGP „Igmansko“, na lokalitetu Hrasničkog stana na Igmanu održana je edukacija i prezentacija Elaborata za izdvajanja lovno-uzgojnih i zaštitnih  rezervata za pojedine vrste divljači, koja je imala za svrhu održavanje radionice za edukaciju interesnih skupina, s ciljem trajnog očuvanja i zaštite divljači unutar staništa u planinskim kompleksima Igmana i Bjelašnice. Prezentaciju su održali uvaženi profesori sa Katedre za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Enad Korjenić, prof. dr. Samir Đug te prof.dr. Adi Vesnić.

 

Direktor KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo , Samir Omerović, dipl.ing.šum. naglasio je svim prisutnima značaj projkata ovog tipa, kako bi očuvali i unaprijedili stanje divljači unutar PL “Bjelašnica-Igman“, čije postojanje datira još iz doba Austro-Ugarske monarhije gdje je uživalo epitet carskog lovišta.

 

Ispred Ministarstva privrede KS prisutne je pozdravio pomoćnik ministra, Kemal Starogorčić, dipl.ing.šum. koji je naglasio da će resorno ministarstvo uvijek podržavati ovakve i slične projekte, koji šalju pozitivnu sliku u javnosti s ciljem unapređenja trenutnog stanja šumskih ekosistema i divljači kao njenog najljepšeg ukrasa.

 

Ovim putem zahvaljujemo se investitoru – Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, te izvođaču radova, uposlenicima KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo na zalaganju i uspješno realizovanom projektnom.

KONFERENCIJA NA TEMU: "Biomasa, integralna zaštita šuma i uvođenje ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma“

22.11.2023. - 24.11.2023.

prije 7 mjeseci
Slika

Konferencija je otvorena sa obraćanjem Ministra privrede KS Zlatka Mijatovića, Dekana Šumarskog fakulteta UNSA Ahmeta Loje i Direktora preduzeća Samira Omerovića.

Između ostalog sadržaja svim učesnicima Konferencije prezentirano je niz veoma zanimljivih i edukativnih tema od kojih izdvajamo slijedeće: “Potencijali šumske biomase u KS “ (Musić J., Halilović, V., Knežević, J.) – prof.dr. Jusuf Musić, “Tehnologije pridobivanja šumske biomase” (Halilović, V., Knežević, J,, Musić, J.) – prof.dr. Velid, Halilović, “Komparativna analiza oštećenosti sastojina primjenom konvencionalne i procesorske tehnologije rada”. (Knežević, J., Halilović, V., Musić, J., Avdagić, A., Koljić, H.) – Jelena Knežević docent dr., “Istraživanja bioadheziva na bazi utekućeg drveta za proizvodnju biokompozita” prof.dr. Alan Antonović (SZG), prof.dr. Murčo Obućina (UNSA), “DRVNA BIOMASA KAO GORIVO U ENERGETICI I INDUSTRIJI - laboratorijska i pogonska saznanja o procesu sagorijevanja” - prof.dr. Nihad Hodžić; Kenan Kadić (UNSA), “Razvoj fizikalno –kemijskih svojstava peleta proizvedenih na temelju inovativnih predtretmana mješavanjem šumske i poljoprivredne biomase” - Matin Božidar; prof.dr. Josip Ištvanić; Alan Antonović (SZG) i "Zaštita šuma u promjenjivim uslovima gazdovanja" prof.dr. Osman Mujezinović.

 

Drugi dan Konferencije je bio posebno dinamičan te se održao niz prezentacija kojima su se predstavile firme saradnice na realizaciji projekta o biomasi, integralnoj zaštiti šuma i uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma. Predstavnici austrijske firme Ehrenhöfer Willibald kao i naše domaće firme Jasmin M d.o.o. Žepće su sa svim učesnicama i učesnicima Konferencije podijelili praktična iskustva i brojne prednosti ekološki prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma.

 

Zahvaljujući bosanskohercegovačkim i inozemnim partnerima smo predstavili dio mehanizacije koje omogućavaju da se ekološko-prihvatljivo iskorištavaju ali i štite šume koje su možda i najveće naše prirodno bogatstvo. Mnogobrojni učesnici, predstavnici domaćih i regionalnih javnih i privatnih preduzeća, predstavnici institucija, radnice i radnici preduzeća, volonteri i cijenjeni gosti su imali priliku da se uvjere u prednosti mehanizacije tj. tehnologija praktično i na terenu. Između ostalih pratećih radnih mašina i vozila predstavljen je Žičani kran, Forvarder, Pauk-Bager, Harvester, drobilice za drvo te brojne ekstenzije i dodaci, naš vrijedni animal kao i umijeće upravljanja sa svim navedenim. Posebno zadovoljstvo nam je što je ova aktivnost Konferencije popraćena sa velikom zainteresiranosti uprkos vremenskim neprilikama i niskim temperaturama na našoj olimpijskoj ljepotici planini Igman.

Nakon svih navedenih prezentacija organizovan je i poseban panel u kojem su učestvovali predstavnici javnih preduzeća, institucija, domaćih i inozemnih preduzeća i firmi.

 

U petak je okončana trodnevna Konferencija na temu: Biomasa, integralna zaštita šuma i uvođenje ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma, a zatvaranju Konferencije predhodila je prezentacija na temu „Analiza instrumenata šumarske politike za mobilizaciju šumske biomase za proizvodnju energije u FBiH“ od strane prof.dr. Mersudina Avdibegovića kao i završno obraćanje Direktora preduzeća Samira Omerovića. Ovim putem želimo izraziti da smo veoma zahvalni svima koji su potpomogli Konferenciju, a posebno ministrastvu Privrede KS, javnim preduzećima, domaćim i inozemnim partnerskim firmama, upravi i osoblju Hotela Monti Sarajevo, cijenjenim kupcima, našim radnicama i radnicima te volonterkama i volonterima. Izražavamo zadovoljstvo što je cjelokupna Konferencija kao i sam Projekat od strane svih učesnika ocijenjena kao vrlo sadržajna, edukativna i korisna, a samim tim i uspješna te da su svi veoma zadovoljni organizacijom iste kao i svim formalnim i neformalnim aktivnostima. Pored naših redovnih mi smo pokrenuli niz procesa koji vode ka integralnoj zaštita šuma i uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma te se nadamo da smo putem ove Konferencije podstakli i druga domaća preduzeća da ukoliko već nisu u narednom periodu to učiniti.

22.11.2023. godine
Slika
 
Konferencija o biomasi, integralnoj zaštiti šuma i uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma

 Konferencija se održava na našoj olimpijskoj ljepotici planini Igman u Hotelu Monti i na terenu. U periodu od 22.11. (srijeda) do 24.11. (petak) će se prezentirati niz tehnologija, analiza, istraživanja i sl. te izvršiti prezentacija mehanizacije na terenu.

Ovim putem podsjećamo da je preduzeće KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u protekle dvije godine započelo značajne procese reorganizacije i modernizacije uvođenja ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma i podizanju kvaliteta funkcionalnosti izvršavanja dugoročnih planova gazdovanja šumama i šumskim zemljištem na području na kojem gospodari te ovom konferencijom želimo da približimo ovu temu kako stručnoj javnosti tako i svim ostalim zainteresiranim.

U okviru trodnevne Konferencije planirano je slijedeće:

Otvaranje konferencije (Ministarstvo privrede KS , direktor KJP“Sarajevo-šume“d.o.o.Sarajevo, )

Prezentacije

“Potencijali šumske biomase u KS “ (Musić J., Halilović, V., Knežević, J.) – prof.dr. Jusuf Musić

 “Tehnologije pridobivanja šumske biomase” (Halilović, V., Knežević, J,, Musić, J.) – prof.dr. Velid Halilović

“Komparativna analiza oštećenosti sastojina primjenom konvencionalne i procesorske tehnologije rada”. (Knežević, J., Halilović, V., Musić, J., Avdagić, A., Koljić, H.) –Jelena Knežević docent dr.

“Istraživanja bioadheziva  na bazi utekućeg drveta za za proizvodnju biokompozita” prof.dr. Alan Antonović (SZG), prof.dr. Murčo Obućina (UNSA)

“DRVNA BIOMASA KAO GORIVO U ENERGETICI I INDUSTRIJI - laboratorijska i pogonska saznanja o procesu sagorijevanja” -  prof.dr. Nihad Hodžić; Kenan Kadić (UNSA)

“Razvoj fizikalno –kemijskih svojstava peleta proizvedenih na temelju inovativnih predtretmana mješavanjem šumske i poljoprivredne biomase” - Matin Božidar; prof.dr.Josip Ištvanić; Alan Antonović (SZG)

"Zaštita šuma u promjenjivim uslovima gazdovanja" prof.dr.Osman Mujezinović

Predstavljanje firmi saradnica na realizaciji projekta – Iskustva iz Austrije- Ehrenhöfer Willibald , Jasmin M BiH

Prezentacija mehanizacije na terenu

15.11.2023.


Tematska konferencija o biomasi, integralnoj zaštiti šuma i uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija u 
iskorištavanju šuma 22.-24.11.2023.godine

Organizovanju i planiranju Konferencije o biomasi, integralnoj zaštiti šuma i uvođenju ekološko -
prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma pristupilo se nakon potpisivanja Sporazuma o
sufinansiranju, a kojeg su zaključili Ministarstvo Privrede Kantona Sarajevo i KJP”Sarajevo-šume”d.o.o.
Sarajevo
Organizovanje tematske Konferencije planirano je za period 22.-24.11.2023.godine, na području lokaliteta
Igman, Hotel Monti. Tematska konferencija se sastoji iz tri segmenta, podijeljena u tri dana, sa unaprijed
planiranim tematskim cjelinama koje će biti obrađivanje tokom trodnevnog trajanja ove Konferencije, a sa
akcentom na uvođenje ekološko - prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma. U toku konferencije
učesnici će imati priliku da vide konkretnu upotrebu ekološko-prihvatljivih tehnologija na terenu – žičani
kran, drobilica i forvarder.
KJP”Sarajevo-šume”d.o.o. Sarajevo je u protekle dvije godine započelo značajne procese reorganizacije i
modernizacije uvođenja ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma i podizanju kvaliteta
funkcionalnosti izvršavanja dugoročnih planova gazdovanja šumama i šumskim zemljištem na području
kojima gospodari. Čitav projekat je podržan od strane Vlade Kantona Sarajevo i suštinski predstavlja
okupljanje nauke, šumarstva, institucija, drvoprerađivačkog sektora i svih aktera koji su direktno i
indirektno uključeni u gospodarenje šumskim resusrima.

01.09.2023.


Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-3050-4/22 od 30.08.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodajesu Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda:Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 11.09.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnim pločama preduzeća.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 10.09.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir

20.07.2023.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-2569-6/23 od 20.07.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 28.07.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 27.07.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir

12.07.2023.

Na osnovu Statuta  i Pravilnika o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo i nedrvne (sekundarne) šumske proizvode te o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu nedrvnih(sekundarnih) šumskih proizvoda i Odluke Nadzornog odbora preduzeća direktor KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo dana  12.07.2023 raspisuje:

J A V N I   P O Z I V
za sakupljanje i otkup nedrvnih šumskih proizvoda za 2023. godinu

Pozivaju se otkupljivači sekundarnih šumskih proizvoda za sklapanje ugovora i izdavanje akreditacija za sakupljanje i otkup nedrvnih šumskih proizvoda u toku 2023. godine.

Sekundarnim šumskim proizvodima smatraju se: ljekovito i aromatsko bilje, šumski proizvodi (pitomi kesten, orah, lješnjak, divlje jabuke i kruške, šipak, borovnica, maline, drenjke, trnjine, jagode i dr.) gljive, puževi, rakovi, pijavice,  lišajevi, mahovine, iglice, češeri-šišarke, kora ljekovitog drveća, smola, pijesak, kamen.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.12.2023 godine.

16.06.2023. godine

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-2141-4/23 od 15.06.2023. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj:0103-2141-4/23 od 15.06.2023. godine broj:0103-2141-4A/23 od 16.06.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 IZMJENJENI I DOPUNJENI JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja
 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

    Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 23.06.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 22.06.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

15.06.2023.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-2141-4/23 od 15.06.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

  

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

    Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

  

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 22.06.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 21.06.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

25.05.2023.


Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-1528-6/23 od 30.01.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

 

 1. Predmet prodajesu Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).


Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 1. Rok za podonošenje ponuda:Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 01.06.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba.


Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 31.05.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

UPOZORENJEUpozoravaju se svi građani na zabranu loženja vatre u neposrednoj blizini šume, šumskog zemljišta, kao i na povećanu opreznost u slučaju nužne upotrebe bilo kakvog izvora vatre u blizini šume i šumskog zemljišta.Prilikom čišćenja bašča,voćnjaka i drugog zemljišta, da nevrše zapaljivanje granja, trave i drugog korova.

_Svako lice koje namjerno ili svojom nepažnjom prouzrokuje požar, nadležni organi poduzet će odgovarajuće sankcije propisane Krivičnim Zakonom, Čl. 323 FBIH, za koje je zaprijećena kazna zatvora u trajanju od tri (3) mjeseca do tri (3) godine i shodno članu 73 Zakona o šumama Kantona Sarajevo kazne za one koji lože vatru u šumama I šumskom zemljištu na udaljenosti do 150 metara od šume kreću se od 200,00 km do 1.500,00 km

Molimo sve građane koji primjete požar da ga pokušaju sami lokalizovati ili javiti na slijedeće brojeve telefona.

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 123, Policija 122,Operativni centar CZ Kantona Sarajevo 121,KJP "Sarajevo-šume" na broj tel. 061/548-710.

Zahvaljujemo na saradnji


02.03.2023.g.

Na osnovu člana 10a. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 58. i 60. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1753-12/22 od 18.05.2022. godine i Prijedloga za donošenje odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH Rukovodioca Službe za marketing i komercijalne poslove, broj: 0202-904-1/23 od 28.02.2023. godine, Direktor Preduzeća je donio:

ODLUKU
o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine


* Odluku možete preuzeti na linku ispod
30.01.2023.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-378-4/23 od 30.01.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).


Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 1. Rok za podonošenje ponuda:Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 02.02.2023. godine do 11:30 satina protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.


Napomena:
 Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 01.02.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

30.01.2023.


Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-26-14/23 od 30.01.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

   
Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 02.02.2023. godine do 11:00 satina protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 01.02.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

12.01.2023.g.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-26-5/23 od 12.01.2023. godine,
KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 17.01.2023. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 16.01.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

06.01.2023.godine

IZMIJENJENI I DOPUNJENI JAVNI OGLAS
za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2023. godini
30.12.2022.godine

JAVNI OGLAS
za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2023. godini
21.12.2022. godine

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

16.12.2022.godine
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

29.11.2022. godine

 

Na osnovu Odluke o utvrđivanju početnih i prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-4198-4/22 od 21.11.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

I

IZMIJENJENI I DOPUNJENI JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju
 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, ogrijevno drvo, rudno drvo, dalekovodni stubovi i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 29.11.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnim pločama preduzeća.

 

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 28.11.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

02.11.2022.

Na osnovu člana 58. i člana 60. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1753-12/22 od 18.05.2022. godine, Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, broj: 0103-3948-2/22 od 02.11.2022. godine, Odluke Nadzornog odbora Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo , broj: 0102-3769-10/22 od 02.11.2022. godine, Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta, broj: 0103-3948-3/22 od 02.11.2022. godine, Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje

 

 

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

 

 

 1. Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo ( u daljem tekstu: KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo) ima potrebu za kupovinom građevinskog zemljišta za izgradnju tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta.

 

 1. Rok za prijem ponuda iznosi 30 dana računajući od dana objave u dnevnim novinama, do 12:00 sati (krajnji datum za prijem ponuda u Direkciji KJP “Sarajevo- šume” d.o.o. Sarajevo, ulica Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo je ponedjeljak, 05.12.2022. godine do 12:00 sati).

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Tenderska Dokumentacija

 

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 32. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.779 m

                                                          

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 33. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.253 m

                                                          

LOT 3. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Hojta Presjenica“, odjel 11. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.788 m

 

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 12.10.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Konkurs za izradu idejnog rješenja tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta

27.09.2022. godine

Konkurs za izradu idejnog rješenja tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta sa pratećim sadržajima se može preuzeti putem zvanične stranice KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo na linku koji se nalazi ispod.

Svi detalji koji se odnose na opšte uslove konkursa, kontaktiranje, predmet javnog konkursa, kriteriji za učešće i sl. se nalaze u dokumentaciji naprijed navedenog Konkursa.
23.09.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panjuNa osnovu Odluke o utvrđivanju početnih i prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-3363-4/22 od 23.09.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 30.09.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 29.09.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Konkurs za izradu idejnog rješenja tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta

26.08.2022. godine

Konkurs za izradu idejnog rješenja tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta sa pratećim sadržajima se može preuzeti putem zvanične stranice KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo na linku koji se nalazi ispod.

Svi detalji koji se odnose na opšte uslove konkursa, kontaktiranje, predmet javnog konkursa, kriteriji za učešće i sl. se nalaze u dokumentaciji naprijed navedenog Konkursa.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-3088-2/22 od 23.08.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 29.08.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnim pločama preduzeća.

 

 17.08.2022. godine

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-3002-2/22 od 16.08.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

    Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 22.08.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

09.08.2022. godine

Tenderska Dokumentacija


 
Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 Usluge sječe, i to:

 LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 39. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje, lifranje-primicanje, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.489 m

LOT 2. ŠU Srednje, VŠP „Bistričko“, GJ „Vogošća Bulozi“, odjel 12. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, lifranje-priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.045 m

LOT 3. ŠU Srednje, VŠP „Bistričko“, GJ „Vogošća Bulozi“, odjel 14. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.247 m

LOT 4. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 42. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema) cca 1.458 m

LOT 5. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 60. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema) cca 3.106 m3

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 23.08.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

05.08.2022. godine

 Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-2823-5/22 od 05.08.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 
 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 11.08.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnim pločama preduzeća.

04.08.2022. godine

Tenderska Dokumentacija

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 32. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.779 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 33. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.253 m

LOT 3. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 134. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.165 m

LOT 4. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Mehina Luka“, odjel 35. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.466 m

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 17.08.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-2554-5/22 od 20.07.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

 

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

Tenderska Dokumentacija

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Hojta Presjenica“, odjel 14. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.352 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Hojta Presjenica“, odjel 15/1. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.522 m 

LOT 3. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 26. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.529 m

LOT 4. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 38. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 3.534 m

LOT 5. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Mehina Luka“, odjel 92. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.767 m

LOT 6. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Zujevina“, odjel 75. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 376 m

 

NAPOMENA:

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 06.07.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

20.05.2022. godine

Tenderska Dokumentacija

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

Usluge sječe, i to:

 

ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 32. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.779 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 134. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata i traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.343 m

 

 

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 02.06.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci I klase I koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci I klase I koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

RADNICIMA KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Obavijest o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

IZMIJENA I DOPUNA JAVNOG OGLASA 04.04.2022.

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 
Napomena: Sve pristigle ponude prema prethodno objavljenom oglasu od 30.03.2022. godine će se uzeti u razmatranje nakon isteka roka za otvaranje jer nije bilo suštinskih intervencija u tekstu javnog oglasa.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 08.04.2022. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

IZMIJENA I DOPUNA JAVNOG OGLASA 04.04.2022.

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 Napomena: Sve pristigle ponude prema prethodno objavljenom oglasu od 30.03.2022. godine će se uzeti u razmatranje nakon isteka roka za otvaranje jer nije bilo suštinskih intervencija u tekstu javnog oglasa.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 08.04.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

30.03.2022. godine

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to za:ŠU „Hadžići“, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 27, (sječa i izrada šumnskih drvnih sortimenta, traktorska vuča bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.492
 


Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.04.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Javni oglas 30.03.2022. godine

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 05.04.2022. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

JAVNI OGLAS 30.03.2022. godine

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 05.04.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Slika

APEL

Obzirom na pojavu šumskih požara u okruženju, apelujemo na sve građane da posebnu pažnju posvete na mjere zaštite šuma i šumskih zemljišta od požara.

Prilikom posjete izletištima ili šumskim kompleksima da ne pale vatru, ne bacaju opuške te poduzmu i ostale mjere koje doprinose sprječavanju izbijanja šumskih požara.

 

Ovu priliku koristimo i da zahvalimo građanima na dosadašnjem savjesnom  i odgovornom ponašanju te poštivanju svih mjera protivpožarne zaštite.

 

U narednom periodu KJP “Sarajevo-šume” će, u saradnji s Vladom KS, Ministarstvom privrede KS i jedinicama lokalne samouprave, nastaviti aktivnosti vezane za provođenje mjera u prevenciji i suzbijanju šumskih požara.

 

Također, molimo sve građane Kantona Sarajevo da ukoliko primjete pojavu šumskih požara o tome hitno obavijeste:

 1. Policiju na broj 122
 2. Operativni centar civilne zaštite Kantona Sarajevo na broj 121
 3. PVB (Profesionalnu vatrenu brigadu Kantona Sarajevo) na broj 123
 4. Rukovodioca Službe za zaštitu ljudi i imovine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, na broj 062 330 842
08.03.2022.

Tenderska Dokumentacija

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 47. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.608 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjeli 130. i 131. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.603 m

LOT 3. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 38. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.343 mNapomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 22.03.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

04.03.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

04.03.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

09.02.2022. godine

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 I KLASA TEHNIČKO DRVO (JELA/SMRČA)  ŠU Srednje, GJ „Gornja Misoča“, Odjel 45.  200,00m3   
19.01.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku od 01.02 2022. godine – 31.12.2022. godine

21.01.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

Lot 1. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 61, GJ “Igman” - J/S I klasa
Lot 2. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 63, GJ “Igman” - J/S I klasa
Lot 3. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 64, GJ “Igman” - J/S I klasa
Lot 4. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 107, GJ “Igman” - J/S I klasa

21.01.2022. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 48. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.959 m              

LOT 2. ŠU Srednje, VŠP „Bistričko“, GJ „Vučija Luka“, odjeli 20. i 21. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - direktno, animalna vuča-priprema, lifranje oblovine-direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.908 m

LOT 3. ŠU Srednje, VŠP „Bistričko“, GJ „Vučija Luka“, odjel 22. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - direktno, animalna vuča-priprema, lifranje oblovine-direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.358 m


Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 03.02.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

30.12.2021. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku za januar 2022. godine

30.12.2021. godine

JAVNI OGLAS - Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije-javnog nadmetanja za januar 2022. godinu

31.12.2021. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Mehina Luka“, Odjel: 93  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.797 m3

Lot 2. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Mehina Luka“, Odjel: 94  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.544 m3


Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.01.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

31.12.2021. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjel: 40  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.014 m3

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjel: 42  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.556 m3

Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.01.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA PUTEM LICITACIJE/JAVNOG NADMETANJA

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Usluge sječe: ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Crna Rijeka Željeznica”, Odjel 61. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.978 m3
Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 03.11.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za oktobar 2021. godine

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 19 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.686 m3

Lot 2. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 21, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.240 m3

Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 16.09.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 19 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.686 m3
Lot 2. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 20, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.750 m3
Lot 3. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 21, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.240 m3
Lot 4. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 22, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.214 m3

Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti najkasnije do 26.8.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU „Srednje”, VŠP “Bistričko”, GJ “Vučija Luka”, odjel: 19, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča - direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.581 m3

Lot 2. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Igman”, odjel 54, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 3.711 m3

Lot 3. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Igman”, odjel 61, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča - direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 2.204 m3

Napomena:Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti najkasnije do 5.8.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjeli 37 i 38  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.700 m3

Napomena:Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Naslov

09.08.2021 08:04
Slika
Obavještavamo svoje uposlenike, poslovne partnere, vladine i nevladine organizacije, općine na području Kantona Sarajevo, lokalno stanovništvo, kao i ostale ustanove i institucije, da će se u periodu od 19.08 do 20.08. 2021. godine izvršiti kontrola provedbe FSCTM standarda na području na kojem se nalaze š...

POZIV ZA POŠUMLJAVANJE

22.06.2021 12:13
Slika
S ciljem podizanja svijesti u društvu, a obzirom da je pošumljavanje vid oružja za održavanje takozvanih pluća Zemlje, KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, poziva sve firme, škole, fakultete, vrtiće, nevladine organizacije, udruženja, volontere kao i sve druge zainteresovane da se pridruže našoj akciji pošumlj...
Slika
U protekloj sedmici u posjeti kod potencijalnog investitora u Švicarskoj boravio je v.d. Izvršni direktor Sulejmanović Halil. U Švicarskom gradu Fribourg investitori su prezentovali svoj dugogodišnji rad, završene ali i planirane projekte te upoznali našeg predstavnika sa projektima koji su u implem...

20.05. Svjetski dan pčela

20.05.2021 19:15
Slika
Direktor KJP ”Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, Samir Omerovic (dipl. ing. šumarstva) uveo nas je u pojam i značaj Šumskog pčelarstva:

JAVNI OGLAS - Za učešće u Programu sufinansiranja javnih radova

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Zujevina“, odjeli 45. i 46. (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje- priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.948 m3

 

Lot 2. ŠU„Srednje“,ŠGP „Gornjebosansko“,GJ „Kaljina Bioštica“, Odjel 211. (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča-direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 4.169 m3


NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:


ŠU "Srednje", VŠP "Bistričko¨, GJ "Vučija luka", Odjel 10. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drvata) cca 2.240 m³


NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP „SARAJEVO-ŠUME” DOO SARAJEVO

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjeli 37 i 38  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.700 m3

 

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Zeljeznica“, Odjel 68 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.925 m

 

Lot 3. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 63 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema,traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.314 m3  

NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

JAVNI KONKURS

Slika
Međunarodni dan akcije za klimu (International Climate Action Day). To je globalna akcija koja se obilježava u više od 170 država svijeta, svakog 15. maja. Termin klimatske promjene koristimo kada govorimo o promjenama klime koje se događaju od početka dvadesetog vijeka. Promjene koje su regis...
Informacija o konkursnoj proceduri prijema uposlenika

Posjeta ministra privrede Kantona Sarajevo Adnana Delića, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Slika
Ministar privrede Kantona Sarajevo, Adnan Delić, u okviru obilaska i upoznavanja sa javnim ustanovama, upravama i preduzećima, posjetio je danas KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo. Uprava preduzeća upoznala je ministra Delića i njegove saradnike sa osnovnim problemima sa kojim se susreće preduzeće prilikom provođenja redovnih aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na problem kontinuiranog nedostataka radne snage i realizaciju projekata iz sredstava OKFŠ-a iz 2019. godine.

Naslov

Slika
Tenderska Dokumentacija 
za nabavku usluga putem posebnog postupka
iz Anex II dio B ZJN BiH ( Usluge sječe)

30.11.2020.god, 13:45

27.11.2020.god

5 5