Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Javni oglasi

JAVNI OGLAS za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja

 

12.11.2020 09:38
 

Na osnovu odluke o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja, broj: 0103-1348-6/20 od 27.10.2020 godine KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 JAVNI OGLAS

Za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja

Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.11.2020 godine do 11:00 sati na protokol KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-173.

 Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

                

   

                                                                                  

 

0 0