Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Javni oglasi

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 

18.10.2019
 

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja, broj: 0103-3045-2/19 od 17.10.2019. godine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja

 1.Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase I,II,III, Rudno drvo i Celuloza, koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP“Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

  Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.
2. Rok za podonošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do Ponedeljak, 28.10.2019. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-173.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

 

0 0