Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

KJP „Sarajevo – šume“ d.o.o. Sarajevo i Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine - realizacija Projekta „Uređenje zelenih površina u urbanim sredinama na ŠVGP „BISTRIČKO“ G.J. “Vogošća Bulozi“ odjel 38/a“ Lokalitet „Hum“

 

14.01.2020
Slika
 

KJP „Sarajevo – šume“ d.o.o. Sarajevo su u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od augusta do novembra mjeseca 2019. godine izvršili realizaciju projekta pod nazivom „Uređenje zelenih površina u urbanim sredinama na ŠVGP „BISTRIČKO“  G.J. “Vogošća Bulozi“ odjel 38/aLokalitet „Hum“.

Zbog izuzetnih pejzažnih i prirodnih vrijednosti, bogatstva i raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta, zbog izuzetnog značaja u pogledu uticaja na klimu, zaštitu zemljišta od erozionih procesa, regulaciju vodnog režima, apsorpciju ugljen dioksida i oslobađanje kiseonika kao i ostalih ekološko – socijalnih vrijednosti koje prostor neposredno oslonjen na gradski centar treba da zadovolji, područje Hum je sa aspekta uređenja tretiran kao potencijalna Park šuma. Neposredna blizina i komunikacijska povezanost ovog prostora sa gradom omogućiti će zadovoljenje sportskih, rekreativnih i zdravstvenih potreba stanovništva, a može poslužiti i kao ekološki edukacioni centar za mlade.


Ostvareni ciljevi ovog Projekta su
:

  • cjelokupno čišćenje površine odsjeka “a” koje podrazumjeva uklanjanje nepoželjne vegetacije sa mjestimičnim iskopom korijenja na cijeloj površini,
  • uklanjanje organskog i neorganskog otpada koji se nalazi na dijelovi predmetne površine,
  • uređenje pješačke staze,
  • ambijentalno uređenje lokaliteta:

                 - izrada i ugradnja klupa od drvenih poluoblica,
                 -izrada i ugradnja obavještajnih panoa sa ekološkim porukama,
                 -izrada i ugradnja drvenih nadstrešica sa kopletom klupa i stolova,
           -sadnja ukrasnih sadnica koje će doprinijeti stvaranju pogodnije mikroklime, pročišćavanju, zraka a doprinijet će i poboljšanju estetske funkcije navedenog lokaliteta.


Ukupna vrijednost realizovanih radova iznosila je 69.230,20 KM,  a Projekat je sufinansiran  od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 45.000,00 KM 

0 0