Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Posjeta studenata V godine studija Šumarskog fakulteta

 

12.12.2019
Slika
 
Studenti V godine studija (34 studenta) u pratnji Prof.dr. Sabina Delić i Prof. dr. Dženan Bećirović posjetili su firmu KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.                                       

Ispred KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo prisutnima su se obratili  Amir Joldo dipl.ecc - direktor i mr.sci. Muamer Bešlija - Izvršni direktor Oblasti za opće poslove koji su zaželili dobrodošlicu, izrazili nadu da će posjeta koristiti u svrhu sticanja novih iskustava i nadogradnje znanja u okviru teorijskih i prakčnih vještina, te  nade u uspješnu budućnost i karijeru.   

U okviru realizacije nastave iz predmeta Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu izvršena je posjeta u okviru koje je održana prezentacija u trajanju 2 školska časa sa obradom tema:
  • Predstavljanje preduzeća (pravni status, organizacija, stanje radne snage, stanje šuma, obim proizvodnje, poslovni rezultat i pokazatelji poslovanja);
  • Uslovi za funkcionisanje preduzeća i donošenje poslovnih odluka: stanje resursa, tržišne prilike, zahtjevi prema šumi;
  • Funkcionisanje preduzeća u skladu sa eksternim okruženjem;
  • Analiza faktora okruženja (ekonomskih, tehnoloških, socioloških, legislativnih i ekoloških faktora - PESTLE analiza), zahtjevi i ograničenja;
  • Mogućnost razvoja poduzetništva (snage, prilike, slabosti i prijetnje - SWOT analiza);
  • Inovativnost (uslovi i praktična iskustva: inovativnost u okviru proizvoda i usluga, procesa, marketinga, organizacije i sl.).

U okviru tematske prezentacije i diskusije ispred preduzeća učešće su uzeli Azra Ćosović MA.šum. - vodeći prezentator, Rizo Tabaković dipl.ing.šum. - izvršni direktor Oblasti za šumarstvo, mr.sci. Muamer Bešlija - izvršni direktor Oblasti za opće poslove, Osman Huseinović dipl.ing.šum. - rukovodilac Službe uzgoja i zaštite šuma, Kečo Hidajeta dipl.ecc. - rukovodilac Službe za ekonomsko-finansijske poslove.

Kroz prezentaciju i otvorenu diskusiju sa pitanjima i odgovorima studenti su imali priliku da dobiju korisne informacije iz teorijskog i praktičnog djelokruga pomenute tematike a krajnji cilj je da studenti razumiju složenost funkcionisanja preduzeća šumarstva u promjenljivim uslovima i zahtjevima okruženja. 
0 0