Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

 

15.07.2020

Poziv za dostavu ponude za USLUGE SUDSKOG VJEŠTAKA za 2020. godinu

 

02.07.2020

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-A II DIO B

 

23.06.2020

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 36  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.375 m3

 Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rjeka Željeznica“, Odjel 69 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema,lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.809 m3

JAVNI OGLAS za prijem radnika na neodređeno vrijeme

 

25.12.2019

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2020.godini

 

24.12.2019
Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:

Lot 1. Tehničko drvo, klasa F,I,II,III (jela, smrča, crni i bijeli bor) na međustovarištu        

Lot 2. Dalekovodni stubovi četinara do 8 m (jela/smrča) na međustovarištu                    

Lot 3. Dalekovodni stubovi četinara preko 8 m (jela/smrča) na međustovarištu                

Lot 4. Tehničko drvo lišćara, klasa L,I,II,III (bukva ) na međustovarištu                           

Lot 5. Ogrijevno drvo lišćara – tvrdi liščari, klasa I (bukva/hrast) na međustovarištu       

Lot 6. Rudno drvo četinara na međustovarištu                                                                 

Lot 7. Celulozno drvo četinara na međustovarištu

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja za Januar 2020

 

24.12.2019
Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti Trupci klase I,II,III, Rudno drvo i Celuloza, koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP“Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

JAVNI OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

 

23.12.2019

JAVNI OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

 

19.12.2019

JAVNE NABAVKE

 

17.12.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-A II DIO B
ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna rijeka Željeznica", Odjeli 50,53 i 59 
(sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 7834 m3  
0 0