Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Uprava preduzeća


Upravu preduzeća čine:


  • Amir Joldo, dipl.ecc. - Direktor

  • mr.sci. Muamer Bešlija - Izvršni direktor Oblasti za opšte poslove

  • Rizo Tabaković, dipl.ing.šum. - Izvršni direktor Oblasti za šumarstvo

Prema Statutu Preduzeća od 12.11.2009.godine, upravu Preduzeća čini direktor i dva izvršna direktora. 

Nadzorni odbor Preduzeća je Odlukom broj: 0102-1565-8/19 od 17.06.2019. godine razriješio dužnosti direktora Preduzeća mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum., a Odlukom broj: 0102-1568-9/19 od 17.06.2019. godine imenovao vršioca dužnosti direktora Preduzeća Amir Joldo, dipl. ecc., te Odlukom broj: 0102-2241-4/19 od 19.08.2019. godine imenovao direktora Preduzeća Amir Joldo, dipl. ecc..

0 0