Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

FSC Certifikat

Slika
KJP "Sarajevo - šume" d.o.o Sarajevo je nosioc FSC® certifikata za gospodarenje šumama od 2018. godine. Općenito je prihvaćeno da se bogatstvom šuma i pripadajućom zemljom treba upravljati na način da se poštuju sociološke, ekonomske, ekološke, kulturne i duhovne potrebe sadašnjih i budućih generacija.
FSC® certifikat predstavlja veliku čast kojim se međunarodno priznaje da je način gospodarenja KJP "Sarajevo - šuma" d.o.o Sarajevo  u skladu sa strogim kriterijima, zapravo to je priznanje našoj šumarskoj struci koja već generacijama na  odgovoran način gospodari tim izuzetno značajnim nacionalnim resursom.
Obzirom da je certifikacija proces, a ne jednokratna akcija, to je trajna posvećenost odgovornom gospodarenju od kritične važnosti. To u osnovi znači da  održavanje visokih standarda FSC treba biti trajna orijentacija našeg preduzeća, te da je pred nama niz obaveza koje moramo ispuniti kako bismo zadržali certifikat.  Neke odredbe FSC standarda dovode određena ograničenja u gospodarenju šumama (npr. nedozvoljeni pesticidi), ali je njihov cilj pronaći manje štetne alternativne metode koje će postići iste efekte i biti manje štetni za okolinu. Takve metode postoje i naša je dužnost kao šumara uvijek tragati za boljim i naprednijim metodama gospodarenja šumama. Svaki smisleni razvoj šumarske organizacije uzima u obzir prilike u okruženju koje su se uvijek pokazale takve da ograničavaju određene tehnike za koje se onda želi pronaći povoljnija alternativa.
https://fsc.org/en
ŠTA JE FSC® ?

FSC®  - Forest Stewardship Council® (Vijeće za nadzor šuma) je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija uspostavljena s ciljem promovisanja odgovornog upravljanja svjetskim šumama. Jedan od zadataka FSC organizacije je uspostava standarda čijom primjenom se osigurava promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog upravljanja svjetskim šumskim resursima.

Vijeće za nadzor šuma (The Forest Stewardship Council® - FSC®) je međunarodno tijelo koje pojedinim organizacijama daje dozvolu za izdavanje certifikata i time garantuje za autentičnost njihovih nalaza. Postupak izdavanja certifikata uvijek počinje podnošenjem dobrovoljnog zahtijeva jednoj takvoj organizaciji. Zahtijev podnose vlasnici šume i uprava šuma. Cilj je programa FSC® da se promoviše ekloški odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gospodarenje u šumama u svijetu na način da se ustanovi općepoznati standard koji će se priznati i poštivati putem Principa odgovornog šumarstva.
Vijeće za nadzor šuma će poduzimati obrazovne aktivnosti da bi se povećala društvena svijest označenju slijedećeg
  • poboljšanju gospodarenja šumama;
  • uključivanju ukupnih troškova gospodarenja i proizvodnje u cijenu šumskih proizvoda ;
  • promovisanju najvišeg i najboljeg načina korištenja šumskih bogatstava;
  • smanjivanju šteta i otpada i
  • izbjegavanju prekomjernog korištenja i prekomjerne sječe.
Vijeće za nadzor šuma (FSC®) će takođe dijeliti savjete donosiocima političkih odluka po ovim pitanjima, uključujući poboljšanje zakonodavstva i politike kod gospodarenja šumama.

ŠTA JE CERTIFICIRANJE GOSPODARENJA ŠUMSKIM RESURSIMA

Certificiranje je relativno nov koncept unaprjeđenja kvaliteta gospodarenja šumskim resursima koji se u potpunosti zasniva na principu dobrovoljnosti. Smisao bilo kojeg oblika certificiranja sastoji se u obezbjeđivanju potvrde da je nešto (proizvod,usluga ili proces) urađeno na propisan način. Pod certificiranjem gospodarenja šumskim resursima podrazumjeva se procedura, u kojoj neovisna institucija za certificiranje izdaje preduzeću šumarstva pismenu potvrdu - certifikat, da su performanse gospodarenja koje se provode na određenom šumskom području, usklađene sa unaprijed definisanim, međunarodno priznatim standardima.
Dva su ključna učinka koja se postižu certificiranjem gospodarenja šumskim resursima:
1. Unaprjeđenje performansi poslovanja, sa ciljem dostizanja održivog gospodarenja šumskim resursima
2. Povećanje konkurentskih sposobnosti preduzeća šumarstva kroz očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim i atraktivnim tržištima.
Pored navedenih efekata, certificiranjem se postiže transparentnost poslovanja šumarskih preduzeća i unaprjeđuju odnosi sa javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama. Proizvodi koji potiču iz šuma u kojima su performanse gospodarenja certificirane kao održive, označavaju se na jedinstven i prepoznatljiv način tako da ih krajnji potrošači mogu uočiti, razlikovati i kupiti.

FSC PRINCIPI

FSC® certificiranje se provodi prema principima. Svaki princip sadrži nekoliko kriterija čije zadovoljavanje se provjerava indikatorima, za koje postoje jasni verifikatori koji pokazuju je li određeni kriterij zadovoljen ili ne. Za svaki od njih nadležna institucija daje opis zadovoljenja kriterija, ili objektivan dokaz neusklađenosti. Neusklađenosti se mogu prikazati kroz korektivne mjere za teže nezadovoljavanje kriterija ili opservacije za manje mjere. U nastavku su popisani FSC® principi sa kratkim opisom i skraćenim prikazom kriterija za pojedini princip:

Princip 1 - Poštivanje zakona i FSC principa i kriterija
(Gospodarenje šumskim resursima mora poštivati sve primjenjive zakone države u kojoj djeluje, međunarodne ugovore i sporazume koje je država potpisala, kao i FSC® Principe i Kriterije)


Princip 2 - Prava i odgovornosti vlasništva i korištenja
(Dugoročna prava vlasništva i korištenja šumskih resursa i šumskog zemljišta moraju biti jasno definisana, dokumentovana i zakonski ustanovljena)


Princip 3 - Prava autohtonog stanovništva

(Moraju se prepoznati i poštivati zakonska i običajna prava autohtonog stanovništva da posjeduje, koristi i upravlja svojim zemljištem, područjem i resursima)

Princip 4 - Odnosi sa zajednicom i prava radnika 
 

(Aktivnosti gospodarenja šumom moraju dugoročno održavati i unapređivati socijalno i ekonomsko blagostanje šumarskih radnika i lokalne zajednice)

Princip 5 - Koristi od šume

(Aktivnosti gospodarenja moraju podsticati efikasno korištenje višestrukih proizvoda i usluga šume kako bi se osigurala ekonomska održivost i široki spektar ekoloških i socioloških koristi)

Princip 6 - Uticaj na okoliš
(Gospodarenja šumom mora očuvati biološku raznovrsnost i s njom povezane vrijednosti, vodne resurse, tlo i jedinstvene i osjetljive ekosisteme i pejzaže, te time održati ekološke funkcije i cjelovitost šume)


Princip 7 - Šumsko gospodarska osnova (plan gospodarenja)
(Šumsko gospodarska osnova prilagođena nivou i intenzitetu aktivnosti, mora biti donešena, implemetirana i ažurirana. Dugoročni ciljevi gospodarenja i sredstva za njihovo postizanje moraju biti jasno naznačeni)


Princip 8 - Nadzor i procjena
(Potrebno je vršiti nadzor koji odgovara nivou i intenzitetu gospodarenja radi procjene stanja šume, prinosa šumskih proizvoda, nadzornog lanca, aktivnosti gospodarenja i njihovog sociološkog i ekološkog uticaja)


Princip 9
Održavanje visokovrijednih zaštićenih šuma
(Aktivnosti gospodarenja u visokovrijednim zaštićenim šumama moraju održavati ili poboljšavati karakteristike koje ih definišu. Odluke u vezi sa visokovrijednim zaštićenim šumama moraju se uvijek razmatrati sa dozom opreza)


Princip 10 - Plantaže
(Plantaže treba planirati i njima upravljati u skladu sa Principima i Kriterijima 1 - 9 i Principom 10 i njegovim kriterijima)
0 0