Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

ZAŠTITA ŠUMA


Zaštita šuma od biljnih bolesti i štetnika:


U skladu sa godišnjim planovima ovo preduzeće provodi aktivnosti i na zaštiti šuma uz primjenu biotehničkih mjera borbe od biljnih bolesti i štetnika. Svake godine se vrši monitoring-praćenje brojnosti najvažnijih potkornjaka na četinarskim vrstama. Na osnovu analize brojnosti i preporuka Šumarskog Fakulteta poduzimaju se mjere u smislu preventivne zaštite.

Primjenom biotehničkih mjera osiguravamo i pratimo brojno stanje jedne populacije kako ona ne bi došla u prenamnoženje.


Bolje zdravstveno stanje sastojina, a samim tim i kvalitetniju drvnu masu. Obezbjeđuje se zdrava i čista okolina što je posebno značajno za režim voda uzmemo li u obzir da je Igman planina sa kojeg se snadbjeva Sarajevo sa vodom.
Protivpožarna zaštita:

KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u okviru Službe za zaštitu ljudi i imovine posjeduje organizacionu-operativnu jedinicu protiv požarne zaštite i tim protiv požarne zaštite. Takođe izvršena je nabavka novih namjenskih i prilagođenih vozila protiv požarne zaštite.

Posljedica ne postojanja zakonske regulative u šumarstvu kao i različita tumačenja Zakona dovodi u sumnju u čijoj je nadležnosti zaštita šuma od požara. Bez obzira na naprijed navedeno KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo su uvijek prve kako u preventivnoj mjeri tako i u samom gašenju šumskih požara. Usljed velikog broja požara često je dolazilo do prekida procesa proizvodnje, angažovanjem ljudi i materijalno-tehničkih sredstava rada na gašenju požara i protiv požarne zaštite.
0 0