Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

UZGAJANJE ŠUMA


Uzgajanje šuma
 ili silvikultura je šumarska znanost, koja se bavi podizanjem novih šuma, pomlađivanjem i obnovom postojećih šuma, njegom šuma s ciljem proizvodnje kvalitetnih šuma kvalitetne drvne mase i optimalnih opće korisnih funkcija šume.

Prirodne šume  pomlađuju se pomoću sjemena, koje padne s krošanja starih stabala na površini, gdje se pomlađuje šuma. Takav način zove se prirodno pomlađivanje. Sjetva sjemena ili sadnja sadnica ispod krošanja starih stabala zove se umjetno pomlađivanje. Pošumljavanje je umjetno podizanje šume na površini, koja je duže vrijeme bila bez šume. To se radi sadnjom sadnica ili sjetvom sjemena. U prirodnim šumama, tlo ima sposobnost prirodne obnove, regeneracije, a na prostorima, gdje nema šume, a želi se posaditi, tlo tek treba steći potrebne kvalitete.

Uzgojni radovi dijele se na radove jednostavne (pomlađivanje) i proširene (pošumljavanje) biološke reprodukcije šuma. Uvjeti za prirodno pomlađivanje su: dobro plodonošenje sjemenom, povoljni klimatski čimbenici (svjetlost, toplina, vjetar), edafski čimbenici (humus, svojstva tla) i klimatsko-edafski čimbenici (voda, ugljikov dioksid) te biotski čimbenici (mikroorganizmi, gujavice i sl.).

Pomladna površina je površina na kojoj se radi pomlađivanje, a pomladno razdoblje vrijeme od pripremnog do završnog sijeka šume tj. vrijeme od pojave ponika na pomladnoj površini do doba, kada je novi naraštaj dovoljno sazrio, da nije potrebna zaštita starih stabala, koja se onda sijeku u punoj zrelosti Naplodno razdoblje je vrijeme od pripremnog do naplodnog sijeka. Prirodno pomlađivanje obično se obavlja u tri sijeka: pripremni, naplodni i dovršni sijek. Ponekad ima i naknadnih sijekova prije dovršnog sijeka. 

Njega šuma je skup radova, koji se provodi u šumi kroz cijeli njen ciklus. To su radovi poboljšanja svojstava tla, popunjavanje nedovoljno obraslih površina, njega pomlatka (čišćenje, uklanjanje korova), proreda šuma, zaštita šuma od biotskih i abiotskih štetnika i sl.

Promjene bitnih elemenata u šumskoj sastojini su: konverzija (prevođenje iz šume niskog uzgojnog oblika – panjače u šumu visokog uzgojnog oblika), supstitucija (zamjena vrsta), rekonstrukcija (obnova sjetvom ili sadnicama iste vrste koja je bila i prije).

Važan dio uzgajanja šuma su i sjemenarstvo i rasadničarstvo. Sjemenarstvo se bavi šumskim sjemenom i plodovima s težnjom njihove upotrebe u obnovi šuma. Glavna područja sjemenarstva su: proizvodnja sjemena, sakupljanje sjemena, dorada, čuvanje, predsjetvena priprema sjemena i određivanje upotrebne vrijednosti sjemena za sjetvu.

Rasadničarstvo se bavi tehnološko-tehničkim postupcima kojima se proizvode sadnice za pošumljavanje, popunjavanje šuma, osnivanje šumskih plantaža i kultura, sadnju u parkovima i arboretuumima i sl.

Rasadnička proizvodnja:

KJP „Sarajevo-šume“ u sklopu svojih aktivnosti se također bavi i proizvodnjom sadnog materijala, obzirom da su u vlasništvu Preduzeća 2 (dva) rasadnika, ukupne površine od 28.538 m2, od kojih se jedan nalazi na Sedreniku, a drugi u užem području naselja Tarčin. Ukupni kapacitet ova dva rasadnika je oko 700.000 sadnica (rasadnik Sedrenik 500.000 sadnica a rasadnik Tarčin 200.000 sadnica) raznih vrsta. Osnovna namjena ovih rasadnika je proizvodnja sadnog materijala šumskih vrsta drveća i ukrasnih vrsta drveća, grmlja i cvijeća.

Uslijed ratnih dejstava ovi rasadnici su bili potpuno devastirani, a prateća mehanizacija otuđena. U cilju sanacije i unapređenja rasadničke proizvodnje, kao i primjene najnovije tehnologije, u proteklom periodu izvršena je adaptacija postojećih pratećih objekata, sanacija prilaznih puteva, poboljšano vodosnabdijevanje, izgradnja komore za proizvodnju organskog supstrata, izgradnja plastenika, melioracija zemljišta i uređenje proizvodnih površina. Također je izvršena nabavka raznih priključaka za traktor, alata, opreme, kao i 10.000 komada plastičnih kontejnera za proizvodnju sadnica. Realizacijom ovih projekata dobili su se moderni rasadnici sa svim pratećim objektima i infrastukturom i na taj način omogućena proizvodnja kvalitetnog sadnog materijala za potrebe KJP „Sarajevo-šume“, kao i proizvodnja ukrasnih sadnica za potrebe urbanih dijelova grada. Pored vlastitih potreba, sadnice se koriste i za dalju prodaju.


Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika, kao i usluge laboratorijske analize sjemena-certificranje sjemena i ocjenu kvaliteta sadnog materijala provjeravaju i vrše nadležne i certificirane instuticionalne organizacije i pravna lica, a koje se provode kroz redovne planirane i godišnje postupke javnih nabavki usluga. Rasadnici  proizvode  hortikulturne i ukrasne  vrste grmlja i drveća.


Sadnja sadnica se obavlja u skladu sa izrađenim projektima dugogodišnjim planom ŠGO-e (šumsko gospodarske osnove), pravilnim izborom vrste drveta i propisanom gustinom sadnje.

Pošumljavanje i njega kultura:

Osnovna djelatnost Preduzeća je uzgoj i zaštita šuma čemu se posvećuje posebna pažnja u cilju očuvanja i unapređenja osnovnih funkcija šuma i to:

  • ekološku,
  • zaštitnu,
  • sociološku i
  • proizvodnu.

Šume našeg kraja su prirodna tvorevina. Oponašajući snagu prirode podstičemo prirodnu obnovu šumskih sastojina. Tamo gdje to nije moguće pristupamo podizanju, njezi i održavanju višegodišnjih biljnih nasada tzv. «šumskih kultura» u svim razvojnim fazama. Poučeni dosadašnjim iskustvima podižemo mješovite šumske kulture lišćara i četinara primjenjujući savremene metode uzgoja uglavnom autohtonih vrsta šumskog sadnog materijala.

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo svake godine provodi uzgojne i zaštitne radove, aktivnosti i izvodi projekte na pošumljavanju i njezi već zasađenih šumskih površina. KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo zasadi  prosječno godišnje od 500 000 do 600 000 sadnica putem redovnog plana gospodarenja kao i iz sredstava opće korisnih funkcija šuma OKFŠ-a (opće korisnih funkcija šuma).
0 0