Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Etički kodeks KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka b) i člana 20. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 26. stav 1. tačka 2.) i član 67. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine, člana 4.stav 1. tačka 2. Poslovnika o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0101-1887-2/13 od 08.07.2014.godine i Odluke Nadzornog odbora Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-943-5/15 od 29.04.2015. godine, Skupština Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo na 11 (jedanaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana 18.juna. 2015. godine, donijela je
ETIČKI KODEKS

Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
0 0