Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

ISKORIŠTAVANJE ŠUMA


Eksploatacija šumsko drvnih sortimenata:

                                                                         
Dozvoljena sječiva masa-etat na godišnjem nivou iznosi 202 305 mbruto u svim kategorijama šuma ili cca 150 000 m3 neto drvne mase, četinara i lišćara. Od ukupnog prihoda koji se ostvaruje u KJP “Sarajevo-šume”d.o.o. Sarajevo oko 80% se dobiva prodajom drvnih sortimenata. U toku sezone doznake stabala za redovnu sječu kao i šumsko uzgojnih radova angažuje se određeni broj zaposlenika na privremenim i povremenim poslovima. Preduzeće samo u Kantonu Sarajevo sarađuje sa 20 preduzeća koji se bave primarnom i finalnom preradom drveta, koji zapošljavaju značajan broj zaposlenika.


Iskorištavanje šume sa animalnom zapregom:


Istraživanje i sistematizacija racionalnih tehnologija iskorištavanja šuma kojima se u zavisnosti od uslova terena i sastava tla minimiziraju šumske štete i proizvodni troškovi, predstavlja složen i izazovan problem, posebno kada je u pitanju izbor sredstava rada u fazi primicanja i privlačenja šumskih drvnih sortimenata. Zbog toga su zastupljeni načini iskorištavanja šuma koji imaju što manji negativan uticaj na ekološke, privredne i socijalne funkcije šume, kojima se nastoji izbjeći ili svesti na minimum: fizička oštećenja na dubećim stablima i drugoj vegetaciji, oštećenje zemljišta i štete na vodotocima.

Izvlačenje drveta je najopasnija radna operacija u šumarstvu. Prilikom sječe stabala najracionalnije je da se izvoz obavi pomoću animalne zaprege (konji i volovi). KJP za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u svom sastavu posjeduje veći broj grla kopitara i papkara. Animalna zaprega koristi se za izvlačenje svih drvnih sortimenata. Prostor za smještaj animalne zaprege (staje) razmješten je u okviru Organizacionih jedinica ŠU Srednje (Gajevi i Šići) i ŠU Hadžići (Tarčin i Igman).

0 0