Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Historijat


Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-26-225/99 od 24.11.1999. godine ( «Sl.novine KS», br.19/99) sa osnovnim ciljem osiguranja zaštite šuma i šumskih zemljišta u državnom vlasništvu na području Kantona Sarajevo. U skladu sa prethodno donesenim Odllukama o statusnim promjenama, Društvo je formirano spajanjem tri pravna subjekta, i to:

• Šumarstvo «Igman» d.d. Hadžići, registrovano na osnovu Rješenja Osnovnog suda udruženog rada u Sarajevu, br. U/I-722/91 od 11.04.1991.godine

• Šumarstvo «Bistrica» d.d. Sarajevo, registrovano na osnovu Rješenja Osnovnog suda udruženog rada u Sarajevu, br. U/I-3545/91 od 29.07.1991.godine

• Šumarstvo «Treskavica» d.j.l. Trnovo, registrovano na osnovu Rješenja Višeg suda u Sarajevu, br. UF/I-948/96 od 21.06.1996.godine.

Novoosnovano Društvo je upisano u sudski registar na osnovu Rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu , broj UF/I-269/2000 od 31.01.2000.godine, pod nazivom: Javno preduzeće «Sarajevo-šume» Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića Br. 1. U skladu sa Zakonom o šumama i Zaključkom Vlade ZDK-a od 01.01.2003.godine, Društvo je pripojeno «Šumarstvo» Srednje, koje se nalazilo u sastavu Društva «Šumarstvo» d.o.o. Vareš, čiji su šumski resursi locirani u administrativnim granicama Kantona Sarajevo.

Na osnovu Rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I-202/04 od 04.03.2004.godine, u sudski registar izvršen je upis usklađivanja osnivačkog akta, oblika firme i načina upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima, povećanje osnovnog kapitala Društva, promjene adrese u sjedištu, promjenu funkcije lica ovlašćenog za zastupanje, izmjenu i dopunu djelatnosti u unutrašnjem prometu, u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti i upis prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja, čime je izvršeno usklađivanje statusa Javnog preduzeća sa Zakonom o šumama i Zakonom o privrednim Društvima.

U sudski registar Društvo je upisano pod nazivom: Kantonalno šumsko privredno Društvo za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Ul. Maršala Tita, Br. 7/ II. Osnivač Društava je Kanton Sarajevo sa osnivačkim ulogom , odnosno osnovnim kapitalom , utvrđenim po bilansima stanja na dan 30.09.2003.godine, u iznosu od 14.731.702,00 KM.

Na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu, br. 065-0-Reg-08-001978 od 02.07.2008.godine, a povodom usklađivanja statusa Društva sa Zakonom o javnim preduzećima izvršen je upis promjene naziva Društva, smanjenje kapitala , promjena adrese i lica ovlašćenog za zastupanje. Društvo je registrovano pod nazivom: Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, uz skraćeni naziv firme: KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu Društvo). Osnovni kapital registrovan je u iznosu od 10.000 KM u državnom vlasništvu. Rješenjem o registraciji Općinskog suda u Sarajevu, broj 065-0-Reg-08-003473 od 02.12.2008.godine, izvršena je ispravka prethodnog Rješenja u pogledu djelatnosti Društva. Služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo ja dana 24.07.2008.godine izdala Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnostima, broj 04-32.5-1-4200630090001/07, kojom je preduzeće upisano u Registar poslovnih subjekata pod brojem 4200630090001 i razvrstano u podrazred Standardne klasifikacije djelatnosti 02.012 - Iskorištavanje šuma. Uvjerenjem o poreznoj registraciji od 24.07.2008.godine, preduzeće je registrovano u Poreznoj upravi FBiH, Kantonalni ured Sarajevo, pod identifikacionim brojem 4200630090001.

Društvo je upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza sa dodjeljenim identifikacionim brojem 200630090001, o čemu je Uprava za indirektno oporezivanje Banja Luka izdala Uvjerenje o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/5-1/IV-17-54-418-3/08 od 27.08.2008.godine.
0 0