Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Nadzorni odbor


Nadzorni odbor Društva čine: 

  • Sakib Čutura - predsjednik Nadzornog odbora

  • Tanović Irsa - član Nadzornog odbora
0 0