Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Pozivi za dostavu ponuda za 2022. godinu

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA - Usluge održavanja programskog rješenja NIBIS

Poziv za dostavljanje ponuda za Usluge Notara za 2022. godinu

Pozivi za dostavu ponuda za 2021. godinu

Poziv za dostavu ponuda za Usluge sječe putem postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe i to: ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel: 62. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.609 m3
Tenderska Dokumentacija 
za nabavku usluga putem posebnog postupka
iz Anex II dio B ZJN BiH ( Usluge sječe)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Poziv za dostavu ponuda za usluge iz Anex-a II dio B

2019

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

2018

0 0