Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Pozivi za dostavu ponuda za 2021. godinu

Poziv za dostavu ponuda za Usluge sječe putem postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe i to: ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel: 62. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.609 m3
Tenderska Dokumentacija 
za nabavku usluga putem posebnog postupka
iz Anex II dio B ZJN BiH ( Usluge sječe)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Poziv za dostavu ponuda za usluge iz Anex-a II dio B

2019

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

2018

0 0