Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Poziv za dostavu ponuda za 2021. godinu

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Poziv za dostavu ponuda za usluge iz Anex-a II dio B

2019

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

2018

0 0