Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Slika
Tenderska Dokumentacija 
za nabavku usluga putem posebnog postupka
iz Anex II dio B ZJN BiH ( Usluge sječe)

30.11.2020.god, 13:45
Slika

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata broj:0103-3125-4/20 od 18.11.2020. godine putem ugovora za sukcesivnu isporuku u toku 2021 godine, KJP "Sarajevo – šume"d.o.o. Sarajevo objavljuje:

Javni oglas

za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2021 godini

JAVNI OGLAS za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja

 

12.11.2020

Poziv za dostavu ponuda za Usluge sječe putem postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

28.10.2020
Lot 1. ŠU "Hadžići", ŠGP "Igmansko", GJ "Igman", Odjel: 49
Lot 2. ŠU "Hadžići", ŠGP "Igmansko", GJ "Igman", Odjel: 67
Lot 3. ŠU "Srednje", ŠGP "Gornjebosansko", GJ "Gornja Ljubina", Odjel 27

Poziv za dostavu ponuda za Usluge sječe putem postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

01.10.2020
Lot 1. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", Odjeli: 27,28,29,32,40,41,48,50,51 i 52
Lot 2. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka Željeznica", Odjel 41
Lot 3. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka Željeznica", Odjel 71

Poziv za dostavu ponuda za Usluge hotelskog smještaja za 2020. godinu

Javne nabavke

19.10.2020

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora KJP Sarajevo - šume d.o.o. Sarajevo

 

30.09.2020

Odluka o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJP Sarajevo - šume d.o.o. Sarajevo

 

30.09.2020

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJP Sarajevo - šume d.o.o. Sarajevo

 

28.09.2020

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Uprave KJP "Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo

 

18.09.2020

Poziv za dostavu ponuda za Usluge sječe putem postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

17.09.2020
Lot 1. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rijeka Željeznica", Odjel 57
Lot 2. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rijeka Željeznica", Odjel 58
Lot 3. ŠU "Srednje", ŠGP "Bistrićko",GJ "Vučja Luka", Odjel 10

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Usluge servisiranja Mercedes kombibusa

15.09.2020

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Usluge servisiranja vozila Dacia Duster u garantnom roku

15.09.2020

Jedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2020. godinu - prečišćeni tekst.pdf

 

10.09.2020

Poziv i TD - Usluge revizije FSC Certifikata 2020.pdf

 

19.08.2020

Poziv za dostavu ponuda za USLUGE NOTARA (izmjenjeni) za 2020. godinu

 

07.08.2020

Poziv za dostavu ponude za USLUGE NOTARA za 2020. godinu

 

07.08.2020

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

 

15.07.2020

Poziv za dostavu ponude za USLUGE SUDSKOG VJEŠTAKA za 2020. godinu

 

02.07.2020

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-A II DIO B

 

23.06.2020

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 36  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.375 m3

 Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rjeka Željeznica“, Odjel 69 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema,lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.809 m3

JAVNI OGLAS za prijem radnika na neodređeno vrijeme

 

25.12.2019

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2020.godini

 

24.12.2019
Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:

Lot 1. Tehničko drvo, klasa F,I,II,III (jela, smrča, crni i bijeli bor) na međustovarištu        

Lot 2. Dalekovodni stubovi četinara do 8 m (jela/smrča) na međustovarištu                    

Lot 3. Dalekovodni stubovi četinara preko 8 m (jela/smrča) na međustovarištu                

Lot 4. Tehničko drvo lišćara, klasa L,I,II,III (bukva ) na međustovarištu                           

Lot 5. Ogrijevno drvo lišćara – tvrdi liščari, klasa I (bukva/hrast) na međustovarištu       

Lot 6. Rudno drvo četinara na međustovarištu                                                                 

Lot 7. Celulozno drvo četinara na međustovarištu

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja za Januar 2020

 

24.12.2019
Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti Trupci klase I,II,III, Rudno drvo i Celuloza, koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP“Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

JAVNI OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

 

23.12.2019

JAVNI OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

 

19.12.2019

JAVNE NABAVKE

 

17.12.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-A II DIO B
ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna rijeka Željeznica", Odjeli 50,53 i 59 
(sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 7834 m3  
0 0