Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
05.08.2022. godine

 Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-2823-5/22 od 05.08.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 
 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 11.08.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnim pločama preduzeća.

04.08.2022. godine

Tenderska Dokumentacija

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 32. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.779 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 33. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.253 m

LOT 3. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 134. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.165 m

LOT 4. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Mehina Luka“, odjel 35. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.466 m

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 17.08.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-2554-5/22 od 20.07.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

 

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

Tenderska Dokumentacija

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Hojta Presjenica“, odjel 14. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.352 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Hojta Presjenica“, odjel 15/1. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.522 m 

LOT 3. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 26. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.529 m

LOT 4. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 38. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 3.534 m

LOT 5. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Mehina Luka“, odjel 92. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.767 m

LOT 6. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Zujevina“, odjel 75. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 376 m

 

NAPOMENA:

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 06.07.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

20.05.2022. godine

Tenderska Dokumentacija

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

Usluge sječe, i to:

 

ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 32. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.779 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 134. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata i traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.343 m

 

 

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 02.06.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci I klase I koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci I klase I koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

RADNICIMA KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Obavijest o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

IZMIJENA I DOPUNA JAVNOG OGLASA 04.04.2022.

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 
Napomena: Sve pristigle ponude prema prethodno objavljenom oglasu od 30.03.2022. godine će se uzeti u razmatranje nakon isteka roka za otvaranje jer nije bilo suštinskih intervencija u tekstu javnog oglasa.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 08.04.2022. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

IZMIJENA I DOPUNA JAVNOG OGLASA 04.04.2022.

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 Napomena: Sve pristigle ponude prema prethodno objavljenom oglasu od 30.03.2022. godine će se uzeti u razmatranje nakon isteka roka za otvaranje jer nije bilo suštinskih intervencija u tekstu javnog oglasa.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 08.04.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

30.03.2022. godine

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to za:ŠU „Hadžići“, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 27, (sječa i izrada šumnskih drvnih sortimenta, traktorska vuča bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.492
 


Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.04.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Javni oglas 30.03.2022. godine

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 05.04.2022. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

JAVNI OGLAS 30.03.2022. godine

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 05.04.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Slika

APEL

Obzirom na pojavu šumskih požara u okruženju, apelujemo na sve građane da posebnu pažnju posvete na mjere zaštite šuma i šumskih zemljišta od požara.

Prilikom posjete izletištima ili šumskim kompleksima da ne pale vatru, ne bacaju opuške te poduzmu i ostale mjere koje doprinose sprječavanju izbijanja šumskih požara.

 

Ovu priliku koristimo i da zahvalimo građanima na dosadašnjem savjesnom  i odgovornom ponašanju te poštivanju svih mjera protivpožarne zaštite.

 

U narednom periodu KJP “Sarajevo-šume” će, u saradnji s Vladom KS, Ministarstvom privrede KS i jedinicama lokalne samouprave, nastaviti aktivnosti vezane za provođenje mjera u prevenciji i suzbijanju šumskih požara.

 

Također, molimo sve građane Kantona Sarajevo da ukoliko primjete pojavu šumskih požara o tome hitno obavijeste:

 1. Policiju na broj 122
 2. Operativni centar civilne zaštite Kantona Sarajevo na broj 121
 3. PVB (Profesionalnu vatrenu brigadu Kantona Sarajevo) na broj 123
 4. Rukovodioca Službe za zaštitu ljudi i imovine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, na broj 062 330 842
08.03.2022.

Tenderska Dokumentacija

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 47. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.608 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjeli 130. i 131. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.603 m

LOT 3. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 38. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.343 mNapomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 22.03.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

04.03.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

04.03.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

09.02.2022. godine

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 I KLASA TEHNIČKO DRVO (JELA/SMRČA)  ŠU Srednje, GJ „Gornja Misoča“, Odjel 45.  200,00m3   
19.01.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku od 01.02 2022. godine – 31.12.2022. godine

21.01.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

Lot 1. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 61, GJ “Igman” - J/S I klasa
Lot 2. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 63, GJ “Igman” - J/S I klasa
Lot 3. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 64, GJ “Igman” - J/S I klasa
Lot 4. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 107, GJ “Igman” - J/S I klasa

21.01.2022. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 48. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.959 m              

LOT 2. ŠU Srednje, VŠP „Bistričko“, GJ „Vučija Luka“, odjeli 20. i 21. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - direktno, animalna vuča-priprema, lifranje oblovine-direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.908 m

LOT 3. ŠU Srednje, VŠP „Bistričko“, GJ „Vučija Luka“, odjel 22. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - direktno, animalna vuča-priprema, lifranje oblovine-direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.358 m


Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 03.02.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

30.12.2021. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku za januar 2022. godine

30.12.2021. godine

JAVNI OGLAS - Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije-javnog nadmetanja za januar 2022. godinu

31.12.2021. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Mehina Luka“, Odjel: 93  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.797 m3

Lot 2. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Mehina Luka“, Odjel: 94  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.544 m3


Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.01.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

31.12.2021. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjel: 40  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.014 m3

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjel: 42  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.556 m3

Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.01.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA PUTEM LICITACIJE/JAVNOG NADMETANJA

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Usluge sječe: ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Crna Rijeka Željeznica”, Odjel 61. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.978 m3
Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 03.11.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za oktobar 2021. godine

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 19 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.686 m3

Lot 2. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 21, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.240 m3

Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 16.09.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 19 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.686 m3
Lot 2. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 20, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.750 m3
Lot 3. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 21, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.240 m3
Lot 4. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 22, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.214 m3

Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti najkasnije do 26.8.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU „Srednje”, VŠP “Bistričko”, GJ “Vučija Luka”, odjel: 19, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča - direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.581 m3

Lot 2. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Igman”, odjel 54, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 3.711 m3

Lot 3. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Igman”, odjel 61, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča - direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 2.204 m3

Napomena:Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti najkasnije do 5.8.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjeli 37 i 38  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.700 m3

Napomena:Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Naslov

09.08.2021 08:04
Slika
Obavještavamo svoje uposlenike, poslovne partnere, vladine i nevladine organizacije, općine na području Kantona Sarajevo, lokalno stanovništvo, kao i ostale ustanove i institucije, da će se u periodu od 19.08 do 20.08. 2021. godine izvršiti kontrola provedbe FSCTM standarda na području na kojem se nalaze š...

POZIV ZA POŠUMLJAVANJE

22.06.2021 12:13
Slika
S ciljem podizanja svijesti u društvu, a obzirom da je pošumljavanje vid oružja za održavanje takozvanih pluća Zemlje, KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, poziva sve firme, škole, fakultete, vrtiće, nevladine organizacije, udruženja, volontere kao i sve druge zainteresovane da se pridruže našoj akciji pošumlj...
Slika
U protekloj sedmici u posjeti kod potencijalnog investitora u Švicarskoj boravio je v.d. Izvršni direktor Sulejmanović Halil. U Švicarskom gradu Fribourg investitori su prezentovali svoj dugogodišnji rad, završene ali i planirane projekte te upoznali našeg predstavnika sa projektima koji su u implem...

20.05. Svjetski dan pčela

20.05.2021 19:15
Slika
Direktor KJP ”Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, Samir Omerovic (dipl. ing. šumarstva) uveo nas je u pojam i značaj Šumskog pčelarstva:

JAVNI OGLAS - Za učešće u Programu sufinansiranja javnih radova

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Zujevina“, odjeli 45. i 46. (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje- priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.948 m3

 

Lot 2. ŠU„Srednje“,ŠGP „Gornjebosansko“,GJ „Kaljina Bioštica“, Odjel 211. (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča-direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 4.169 m3


NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:


ŠU "Srednje", VŠP "Bistričko¨, GJ "Vučija luka", Odjel 10. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drvata) cca 2.240 m³


NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP „SARAJEVO-ŠUME” DOO SARAJEVO

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjeli 37 i 38  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.700 m3

 

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Zeljeznica“, Odjel 68 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.925 m

 

Lot 3. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 63 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema,traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.314 m3  

NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

JAVNI KONKURS

Slika
Međunarodni dan akcije za klimu (International Climate Action Day). To je globalna akcija koja se obilježava u više od 170 država svijeta, svakog 15. maja. Termin klimatske promjene koristimo kada govorimo o promjenama klime koje se događaju od početka dvadesetog vijeka. Promjene koje su regis...
Informacija o konkursnoj proceduri prijema uposlenika

Posjeta ministra privrede Kantona Sarajevo Adnana Delića, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Slika
Ministar privrede Kantona Sarajevo, Adnan Delić, u okviru obilaska i upoznavanja sa javnim ustanovama, upravama i preduzećima, posjetio je danas KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo. Uprava preduzeća upoznala je ministra Delića i njegove saradnike sa osnovnim problemima sa kojim se susreće preduzeće prilikom provođenja redovnih aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na problem kontinuiranog nedostataka radne snage i realizaciju projekata iz sredstava OKFŠ-a iz 2019. godine.

Naslov

Slika
Tenderska Dokumentacija 
za nabavku usluga putem posebnog postupka
iz Anex II dio B ZJN BiH ( Usluge sječe)

30.11.2020.god, 13:45

27.11.2020.god

5 5